x

IKN NO: 2020/662154

Sipariş No: 2018047

 1-KATILABİLECEK FİRMALAR: İhaleye (yerli) istekliler katılabilecektir.

 2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

1-Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125 ZONGULDAK

2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkabat Cd.) 19. Sokak No 22

Bahçelievler/Ankara.

 3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 150 TL karşılığı satın alması zorunludur.

 4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT:04.01.2021  tarih Pazartesi  günü saat 15.00‘e kadar

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 1 no’ lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta: Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Bu ihalede (birim  fiyat) kısmi teklif verilecekdir. İhalede yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

 7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektubu verilmesi halinde süresi, teklif geçerlilik süresine 30 gün ilave edilerek düzenlenecektir.

 8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günüdür

 9-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3g maddesine dayanılarak çıkarılan Kurum Yönetmeliği 17. Maddesinde yer alan ‘Açık İhale Usulü’

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 96  no: lu telefondan alınabilir

Kurumumuza ait banka hesap numaralarına ihale sayfamızda yer alan banka hesap numaraları linkinden ulaşılabilir.

Teknik Şartname için: TIKLAYINIZ

 

 İLAN OLUNUR.