x

 

Kurumumuz yeraltı madencilik sektöründe kayaçlarda, kazı yerlerinde, tahkimat aralarında ve tavanda oluşan boşluk ve aralıkları doldurmak, kömür pasajlarında kömür yüzeylerini izole etmek, kendiliğinden yanmayı önlemek ve yangın barajlarının sızdırmazlığını sağlamak amacıyla basınçlara mukavemetli fenol köpük satın almaktadır.

Fenol bazlı dolgu malzemesi, ilk olarak 2015 yılında poliüretan dolgu malzemelerine alternatif olarak alınmıştır. Dolgu malzemesine ait ihale dosyası ve teknik şartnamesi, ülkemizdeki ilgili mevzuat hükümlerine göre bu konuda faaliyet gösteren firmaların da görüşü alınarak hazırlanmıştır. İhtiyacımız, ticari rekabete açık olacak şekilde tüm isteklilerin katılabileceği “Açık İhale Yöntemi” ile temin edilmektedir.

Satın alınacak dolgu malzemesinin uygun olup olmadığı, ihale aşamasında değerlendirilmektedir. Dolgu malzemesi uygun ve ekonomik teklif sahibi ile sözleşme imzalanarak satın alınmaktadır.

Satın alınan dolgu malzemesinin teslim aşamasında da, gerekli test ve kontrolleri yapılarak uygunluğu teyit edildikten sonra, uygulama ihtiyacı olan yerlerde, mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş talimatlar ve İSG kurallarına azami hassasiyet gösterilerek, KKD kullanılarak uygulama yapılmaktadır.

Tüm ihale süreçlerine ait belgeler kurumumuzca arşivlenmektedir. Kurumumuzca yapılan tüm iş ve işlemlerde olduğu gibi, dolgu malzemesine ait iş ve işlemler yetkili kurum, kuruluş ve birimler tarafından denetlenmektedir.

Her konuda olduğu gibi, mevzuat çerçevesinde ihale süreci ve sonrasında kurumumuza yapılan tüm başvurular değerlendirilmekte ve başvuru sahibine cevap verilmektedir.

İlimizde 28-29.09.2022 tarihinde yapılan ICCET 2022, Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi’nde birçok değerli bildiri sunulmuştur.

Sunulan bildiriler arasında yer alan “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kullanılan Fenol Bazlı Dolgu Malzemelerinin Oluşturulması Sırasında Açığa Çıkan Kanserojen Formaldehid Gazı Üzerine Bir İnceleme” adlı bildiri (Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Sayfa 219-227) ile ilgili resmi yazımız, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne 07.10.2022 tarihinde gönderilmiştir.

Ticari sınırlar içerisinde kalması gereken rekabetin soru işaretleri içeren çalışma ile tek taraflı algı oluşturacak bir biçimde kamuoyuna sunulmasının taraflarca mahkemeye taşınacağı da öngörüldüğünden, yargılamayı etkilememek adına, bu aşamada kurumumuzca farklı bir açıklamada bulunulmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ