x

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na bağlı bir müessese olarak faaliyette bulunan Ereğli Kömürleri İşletme Müessesesi (EKİ) 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı kanunla kaldırılarak yerine Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerini bünyesinde toplayan (TTK) Türkiye Taşkömürü Kurumu oluşturulmuştur.

TTK’nın kuruluşu  96 sayılı KHK ’de yeniden düzenlenmiş ise de; 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile 96 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve 233 sayılı KHK ’nin ekli listesinde yer alarak kuruluşu tamamlanmış olup, tescil ve ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.12.1983 tarih ve 912 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

TTK, 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan ve Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilerek 11.12.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “ Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü” hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksek Planlama Kurulunun 12.03.2001 tarihinde onaylayarak değişen Ana Statünün 4.maddesinde, TTK ’nın kurulmasındaki amacın genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek Yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak olduğu belirtilerek faaliyet konuları şöyle sıralanmıştır.

1) Teşekkülün amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü arama etüt plan proje ve programlar yapmak, bunları takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

2) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai tesislerini kurmak işletmek veya işlettirmek,

3) Taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömürler taşkömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türevleri üretmek, ürettirmek tüm tali maddeleri yapmak, üretmek, ürettirmek,

4) 11 Haziran 1937 tarihli ve 3241 sayılı Ereğli Şirketinden alınan liman (Zonguldak) demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin tekel altına alınması ve 30 Mayıs 1940 tarih ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların devletçe işlettirilmesi hakkındaki yasalarla Etibank’a ve Ereğli Kömürleri İşletmesine verilmiş veya devredilmiş bulunan 6974 sayılı yasa ile TKİ Kurumuna intikal eden Taşkömürü madenlerini sınai tesisleri, liman ve demiryollarını ve konulmuş olan tekeli ve Ereğli Limanı ile Ereğli, Armutçuk demiryolunu işletmek ve işlettirmek,

5) Taşkömürünü ve taşkömürü havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elde edilen türevlerinin ithalat ve ihracatını yapmak,

6) İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek,

7) İşletme çalışmalarında çıkan ürün ve artıkları değerlendirmek,

8) İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak,

9) Konu ile ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yaptırmak,

10) Amaçları ile ilgili ithalat ve ihracat dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak,

11) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenleri işletmek veya işlettirmek,

12) Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlâk işlerini yapmak,

13) Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve arttırmak,

14) Gerektiğinde yurtiçinde veya yurtdışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş

ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak,

15) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak,

16) Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomik ve madencilik sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak,

17) Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, lehte, aleyhte rehin ipotek intifa, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vs. hakları tesis etmek,

18) İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,

19) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

TTK bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık ve diğer birimleri eli ile yerine getirir. TTK ’nın amacı ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.